Regulamin – Logistyka

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. e-Place Tomasz Budzyński z siedzibą w Rzeszowie (zwana dalej: e-Place.) świadczy w ramach prowadzonej działalności Usługi Doradztwa Logistycznego oraz Pośrednictwa Kurierskiego w obrocie krajowym. 2. Podstawę prawną świadczonych usług stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2000.50.601 z późn. zm.) – zwane dalej Prawem przewozowym, ustawa z dnia 29 grudnia 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2012 poz. 1529) – zwane dalej Prawem pocztowym, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006.38.266) – zwane dalej Rozporządzeniem.

§ 2 DEFINICJE

   Terminy użyte w niniejszym Regulaminie będą interpretowane zgodnie z ich definicjami zawartymi w tym paragrafie. Odbiorca – podmiot określony przez Nadawcę jako odbiorca Przesyłki. Nadawca – podmiot wskazany w Liście przewozowym jako nadawca, który wysyła za pośrednictwem e-Place. Przesyłkę do Odbiorcy. List przewozowy – dokument przewozowy potwierdzający przyjęcie przez e-Place. Usługi przewozu lub Usługi pocztowej do realizacji oraz stanowiący dowód zawarcia umowy na świadczenie Usługi przewozu lub Usługi pocztowej. Usługa pocztowa – zarobkowe przyjmowanie, przemieszczenie i doręczanie Przesyłek z korespondencją na podstawie Prawa pocztowego. Usługa przewozu – zarobkowe przyjmowanie, przemieszczania i doręczanie Przesyłek zawierających rzeczy inne niż korespondencja na podstawie Prawa przewozowego. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej www.e-place4u.pl. Cennik – dokument zawierający informacje dotyczące opłat za świadczone przez e-Place. usługi, parametry Przesyłki oraz informacje o usługach dodatkowych. Standardowe Cenniki usług udostępniane są użytkownikom drogą mailową lub na stronie serwisu, po uprzednim zalogowaniu się. Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu przewozowego. Przesyłka z korespondencją – przesyłka zawierająca korespondencję rozumianą jako informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, w tym utrwalona pismem wypukłym, opatrzona przez Nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników i czasopism, przyjęta do przewozu na podstawie jednego Listu przewozowego. Kurier – wykonawca usługi przewozu. Siła wyższa – zdarzenie niezawinione, pozostające poza kontrolą e-Place, które uniemożliwia prawidłowe wykonywanie Umowy.

§ 3 WARUNKI REALIZACJI USŁUG

   1. Zlecenia wykonania Usługi przewozowej/pocztowej można dokonać on-line na stronie serwisu udostępnianego drogą mailową, po uprzednim zalogowaniu się. Można tego dokonać, kontaktują się pod adresem e-mail: biuro@e-place4u.pl lub telefonicznie. Przesyłka jest odbierana z miejsca uzgodnionego pomiędzy Nadawcę a e-Place.
   2. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przewozu/pocztowej jest wystawiony i podpisany przez Nadawcę List przewozowy z podpisem Kuriera potwierdzającego przyjęcie Przesyłki do przewozu.
   3. W liście przewozowym Nadawca zamieszcza obligatoryjnie następujące dane:
   a. nazwę, adres i numer telefonu Nadawcy,
   b. nazwę , adres i numer telefonu Odbiorcy,
   c. określenie rzeczy, wagi i wymiarów, liczby sztuk Przesyłki, rodzaj Przesyłki (np. paczka, paleta, dłużyca).
   d. podpis Nadawcy,
   e. rzeczywistą wartość przesyłki, jeśli przekracza ona kwotę 100 zł. Dopuszcza się możliwość określenia rzeczy oddanej do przewozu poprzez wskazanie numeru faktury VAT lub innego rachunku, wystawionych na towar oddany do przewozu,
   f. inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.
   4. Złożenie przez Nadawcę na Przesyłkę Listu przewozowego stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie i Cenniku, które stają się integralną częścią umowy.
   5. Nadawca otrzymuje jeden egzemplarz Listu Przewozowego.
   6. Opłata za wykonanie Usługi przewozu/pocztowej jest naliczana zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

§ 4 NADANIE PRZESYŁKI

   1. Nadawca jest zobowiązany oddać e-Place Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
   2. Nadawca zobowiązany jest zabezpieczyć Przesyłkę przez jej opakowanie. Opakowanie Przesyłki w szczególności winno być:
   a. dopasowane do właściwości zawartości Przesyłki pod względem użytych materiałów stanowiących zewnętrzne opakowanie,
   b. szczelnie zamknięte i zabezpieczone poprzez zaklejenie lub zalakowanie Przesyłki,
   c. odpowiednio wytrzymałe,
   d. uniemożliwić dostęp do zawartości Przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów,
   e. posiadać odpowiednie do zawartości Przesyłki zabezpieczenia wewnętrzne chroniące przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się zawartości Przesyłki,
   f. posiadać odpowiednie oznakowania zewnętrzne odpowiednie do właściwości i zawartości Przesyłki, np. :”góra”, „uwaga szkło”, „nie piętrować”, „uwaga nst”.
   3. Przyjęcie przez e-Place Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom określonym w niniejszym Regulaminie.
   4. Wagę opakowania wlicza się do wagi Przesyłki.
   5. Nadawca umieszcza na opakowaniu Przesyłki czytelnie napisane, pełne dane teleadresowe Nadawcy i Odbiorcy tj. imię i nazwisko Nadawcy i Odbiorcy lub nazwę instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, do której kierowana jest Przesyłka, numer telefonu Nadawcy i Odbiorcy.
   6. e-Place może sprawdzić w każdym czasie, czy Przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w Liście przewozowym, w szczególności co do wagi i jej wymiarów oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.
   7. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosił się w wyznaczonym terminie, e-Place dokonuje sprawdzenia w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w Liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym Przesyłki, koszty sprawdzenia obciążają Nadawcę.
   8. W przypadku niezgodności, stwierdzonych przez e-Place na podstawie ust. 6, e-Place przysługuje prawo do naliczenia dodatkowej opłaty, odpowiadającej wadze i wymiarom Przesyłki, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Dodatkowe koszty związane z przeładunkiem Przesyłki na odpowiedni środek transportu obciążają Nadawcę Przesyłki.
   9. Nadawca dołącza do Listu przewozowego dokumenty wymagane w przepisach szczególnych, a w razie niemożności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w Liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów lub miejscu ich złożenia.

§ 5 WYŁĄCZENIA Z PRZEWOZU

   1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
   a. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
   b. które z powodu swoich rozmiarów, wagi lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
   c. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiałów łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych, substancji żrących, broni i amunicji,
   d. łatwo psujące się.
   2. Nadto e-Place nie wykonuje usługi przewozu/pocztowej:
   a. żywych zwierząt i roślin,
   b. zwłok i szczątków zwłok ludzkich,
   c. wartości pieniężnych,
   d. dzieł sztuki, antyków, kamieni i metali szlachetnych, zbywalnych papierów wartościowych,
   e. rzeczy opakowanych w sposób mogący spowodować uszkodzenie pozostałych Przesyłek,
   f. przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł.
   3. e-Place może odmówić wykonania Usługi przewozu/pocztowej gdy:
   a. istnieje czasowo-przestrzenna niemożność wykonania Usługi przewozu/pocztowej,
   b. stwierdzi, iż deklaracja zawartości Przesyłki lub jej waga lub wymiary jest niezgodna ze stanem faktycznym lub kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie takiej niezgodności, a Nadawca odmawia skorygowania zapisów.
   4. W przypadku nadania Przesyłki, która na podstawie ust. 1, 2 i 3b jest wyłączona z przewozu, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości.

§ 6 DORĘCZENIE PRZESYŁKI

   1. Przesyłkę doręcza się Odbiorcy pod adres wskazany w Liście przewozowym.
   2. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem, złożonym na Liście przewozowym z podaniem daty i godziny odbioru Przesyłki.
   3. Kurierowi przysługuje prawo sprawdzenia tożsamości Odbiorcy przez porównanie danych zawartych w dokumencie identyfikującym tożsamość Odbiorcy z danymi zawartymi na Liście przewozowym.
   4. Przed potwierdzeniem odbioru, Odbiorca nie może dokonać sprawdzenia zawartości Przesyłki.
   5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku przed wydaniem Przesyłki, Kurier ustala protokolarnie stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Protokół szkodowy podpisują Kurier i Odbiorca. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się u Odbiorcy.
   6. Jeżeli po wydaniu Przesyłki Odbiorca ujawnił ubytek lub uszkodzenie, e-Place ustala stan Przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odbioru Przesyłki. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustalaniu stanu Przesyłki.
   7. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Odbiorcy, nie wykażą szkody w Przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez e-Place, Odbiorca ponosi koszty z tym związane.
   8. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem wskazanym w Liście przewozowym, Kurier pozostawi Przesyłkę w najbliższej Placówce e-Place, informując o tym Odbiorcę przez pozostawienie zawiadomienia o nieskutecznym doręczeniu Przesyłki (awizo).
   9. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do wskazania przyczyny odmowy na Liście przewozowym. W takim przypadku Przesyłka zwracana jest do Nadawcy na jego koszt.
   10. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w Liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu, uważa się za utraconą.
   11. W celu doręczenia Przesyłki e-Place może dokonać dodatkowo następujących czynności:
   a. doręczyć Przesyłkę pod inny adres, wskazany przez Nadawcę lub Odbiorcę,
   b. przechowywać przesyłkę nie dłużej niż 3 dni.
   12. Czynności, o których mowa w ust. 9 i 11 wykonywane są przez e-Place za dodatkową opłatą.
   13. Przesyłkę z korespondencją doręcza się pod adres wskazany na Liście przewozowym, z zastrzeżeniem ust. 14 a-f.
   14. Przesyłka z korespondencją może być także wydana:
   a. Odbiorcy: w Placówce e-Place, jeżeli jest ona wskazana jako adres Odbiorcy bądź w miejscu uzgodnionym przez Odbiorcę z e-Place,
   b. przedstawicielowi ustawowemu Odbiorcy lub pełnomocnikowi Odbiorcy bądź w Placówce e-Place,
   c. osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z Odbiorcą,
   d. osobie uprawnionej do odbioru Przesyłek w urzędzie organu władzy publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22.01.1999r . o ochronie informacji niejawnych, jeżeli Odbiorcą jest dany organ władzy publicznej,
   e. osobie uprawnionej do odbioru Przesyłek w podmiotach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jeżeli Odbiorcą Przesyłki jest dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca,
   f. kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej przez niego upoważnionej, jeżeli Odbiorcą przesyłki jest osoba fizyczna przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie Odbiorcy jest znacznie utrudnione lub niemożliwe.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. e-Place ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie Przesyłki.
   2. Wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości Przesyłki, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
   a. ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo
   b. ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu bądź
   c. wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
   3. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 2, wysokość tę ustala rzeczoznawca.
   4. W razie utraty Przesyłki z zadeklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku – w odpowiedniej części, chyba że kwota deklarowana przewyższa rzeczywistą wartość Przesyłki.
   5. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.
   6. e-Place nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, nie wywołanych winą e-Place, z właściwości towaru albo wskutek Siły wyższej.
   7. e-Place jest zwolniony od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
   a. nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Nadawcę tych warunków,
   b. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
   c. szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
   d. ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Nadawcę lub Odbiorcę,
   e. przewozu Przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
   8. Jeżeli e-Place na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 7, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.
   9. Jeżeli Przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w nienaruszonym opakowaniu, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu.
   10. Odszkodowanie należne od e-Place za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, a także za opóźnienie w przewozie nie obejmuje szkód pośrednich oraz utraconych korzyści Nadawcy, Odbiorcy lub osób trzecich.
   11. Odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczy netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.
   12. Jeżeli wskutek opóźnienia w przewozie Przesyłki powstała szkoda inna niż w Przesyłce, e-Place, po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania do wysokości podwójnej opłaty podstawowej pobranej za wykonanie usługi.
   13. Z tytułu szkód powstałych wskutek nieterminowego wykonania Usługi przewozu/usługi pocztowej, e-Place, po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania do wysokości 50% opłaty podstawowej pobranej za wykonanie usługi.
   14. e-Place zwolniony jest od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 ponad kwotę 100 zł, jeżeli Nadawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3c i 3e niniejszego Regulaminu.
   15. Do odpowiedzialności e-Place za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi pocztowej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
    16. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki z korespondencją bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki z korespondencją nie dające się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił e-Place roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez e-Place a jej doręczeniem Odbiorcy. 17. W przypadku niewykonania Usługi pocztowej e-Place, niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

§ 8 REKLAMACJE

    1. Uprawnionym do złożenia reklamacji do e-Place jest Nadawca lub Odbiorca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przewozu/pocztowej (dalej jako Reklamujący).
   2. Reklamację składa się w formie elektronicznej na adres: biuro@e-place4u.pl w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Przesyłka została dostarczona lub winna była być dostarczona do Odbiorcy.
   3. Reklamacja powinna zawierać:
   a. datę sporządzenia reklamacji,
   b. dane identyfikujące podmiot do którego kierowana jest reklamacja,
   c. imię, nazwisko i adres zamieszkania (siedziby) reklamującego,
   d. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
   e. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego) wraz z numerem rachunku bankowego, na który winno zostać przelane odszkodowanie,
   f. wykaz załączonych dokumentów,
   g. podpis reklamującego.
   h. numer listu przewozowego
   4. Do reklamacji powinny być dołączone oryginał listu przewozowego, spełniającego warunki, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w szczególności oryginał faktury VAT lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub inny dokument księgowy, potwierdzające koszt wytworzenia przedmiotu Przesyłki).
   5. e-Place jest zobowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą warunki, o których mowa w ust. 3 a-g oraz ust. 4
   6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez e-Place Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi na reklamację w uzasadnionych przypadkach.
   7. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, e-Place wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez e-Place uzupełnionej reklamacji.
   8. e-Place informuje pisemnie reklamującego o: uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji oraz uzasadnieniu merytorycznym ze wskazaniem podstawy prawnej w przypadku nieuznania reklamacji; w przypadku przyznania odszkodowania – uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty, a także o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu.
   9. Reklamacja, której braków nie uzupełniono w terminie, a także reklamacja wniesiona po terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 podlega odrzuceniu.
   10. Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego, uszkodzona Przesyłka winna znajdować się w posiadaniu reklamującego. W przypadku przyznania odszkodowania w pełnej wysokości, Przesyłka staje się własnością e-Place, a reklamujący zobowiązany jest do jej przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu odszkodowania.
   11. Reklamującemu nie przysługuje prawo potrącenia swojej wierzytelności z przyszłymi bądź aktualnymi wierzytelnościami e-Place wobec reklamującego.
   12. Prawo dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z e-Place umowy o świadczenie Usługi przewozu/pocztowej w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
   13. Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do Usługi pocztowej uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez e-Place albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.

§ 9 LIKWIDACJA PRZESYŁEK

   1. e-Place w przypadkach określonych w Prawie przewozowym uprawniony jest do likwidacji Przesyłki w drodze sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia.
   2. e-Place przystępuje do likwidacji Przesyłki po upływie 30 dni od terminu odbioru Przesyłki, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia Nadawcę lub Odbiorcę o zamierzonej likwidacji Przesyłki.
   3. Jeżeli nie ma możliwości przechowania Przesyłki albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości Przesyłki, e-Place może przystąpić do likwidacji Przesyłki przed upływem terminów określonych w ust. 2.
   4. Jeżeli przesyłkę sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się uprawnionemu po potrąceniu należności e-Place Jeżeli należności e-Place przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa uprawniony.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Prawa przewozowego, Prawa pocztowego, Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
   2. e-Place zastrzega sobie możliwość do jednostronnej zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego Regulaminu i Cennika. Wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie do Usług przewozowych i pocztowych wykonywanych po dniu wejścia w życie Regulaminu.
   3. Treść Regulaminu  znajduje się na stronie internetowej www.e-place4u.pl/regulamin, a cennik usług dostarczany jest bezpośrednio na adres mailowy klienta.
   4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2015 r.